สถานการณ์การผลิต

ราคาผลผลิต

ภาพกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ 408 สหกรณ์ภาคการเกษตร
เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจผลไม้ภาคสหกรณืไทย 76 จังหวัดทั่วประเทศ
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อวันที่  
2 มีนาคม 2553