รับสมัครทุนการศึกษา

สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ทุนมัธยมศึกษา) ของสำนักงาน กพ. รับสมัคร ระหว่างวันที่ 3-15 กันยายน 2551   ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th  รายละเอียด ดังนี้...

.
 
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      * ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงและกรม หรือหน่วยงานของรัฐ  จำนวน  5  ทุน
 

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     * ทุนเล่าเรียนหลวง
      * ทุนไทยพัฒน์
      * ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      * ทุนกระทรวงต่างประเทศ
      * ทุนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
      * ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 จำนวน  9  ทุน
จำนวน  15  ทุน
จำนวน  60  ทุน
จำนวน  5  ทุน
จำนวน  4  ทุน
จำนวน  3  ทุน
 
 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 3/9/11