head

แผนการจัดการความรู้
 
ปี 2557 **แบบฟอร์ม1 - 2
ปี 2556 ** แบบฟอร์มที่ 1
  ** แบบฟอร์มที่ 2
ปี 2555 ** แบบฟอร์มที่ 1
  ** แบบฟอร์มที่ 2
ปี 2554 ** แบบฟอร์มที่ 1
  ** แบบฟอร์มที่ 2
   
การถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
การทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม
การทำไร่นาสวนผสม
การปลูกผักอินทรีย์
การผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเพื่อลดต้นทุนการผลิต
การผลิตมังคุดคุณภาพที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การผลิตมังคุดคุณภาพและการลดต้นทุนการผลิต
การผลิตลองกองคุณภาพ
การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ
เทคนิคการสลัดผลลำไยลดเวลาการตัดแต่งช่อ
และการใช้น้ำหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตลำไยนอกฤดู
เทคโนโลยีชีวภาพกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมด์
 
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานและเกษตรอินทรีย์
บันได 6 ขั้น สู่การผลิตทุเรียนนอกฤดู อย่างมืออาชีพ
ทคนิคการผลิตเงาะนอกฤดู
“ผลกระทบต่อทุุเรียน กรณีฝนตกหนักในเขตจังหวัดจันทบุุรี”
“ผลกระทบต่อเงาะ กรณีฝนตกหนักในเขตจังหวัดจันทบุุรี”
การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานตามระบบ GAP มังคุด และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
การผลิตมังคุดคุณภาพในมุมมองเกษตรกรชาวสวนจังหวัดจันทบุรี
การปลูกผักปลอดจากสารพิษ
"ข่า" สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงวันทอง
ข้อสังเกตในการใช้สารสะเดาป้องกันกำจัดหนอนในพืชผัก
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในอำเภอท่าใหม่
น้ำส้มควันไม้
เตาเผาถ่าน กับ น้ำส้มควันไม้
การผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอินทรีย์
      หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกษตรอินทรีย์
      หมวดที่ 2 ปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการผลิตพืชอินทรีย์
      หมวดที่ 3 เทคนิคการผลิตทุเรียนคุณภาพ
การผลิตมังคุดนอกฤดู
การผลิตมังคุดอินทรีย์
การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP
      ด้านพืช
      ด้านปศุสัตว์
      ด้านประมง
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรพอเพียง
การทำแผนศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
การดำเนินกิจกรรมภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
การจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อื่น ๆ
อาหารจากผลไม้ "ข้าวเม่าหมี่ทุเรียน"
อาหารจากผลไม้ "ไวน์สละ"
การผลิตกับดักลูกน้ำ
การเลี้ยงปลากระพงขาว
การผลิตสละกวน
เทคนิคการขยายพันธุ์ "ชันโรง"
น้ำปัสสาวะคน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพลำไย
การกำจัดปูนาด้วยมันสำปะหลัง
กระวานอาหารสมุนไพร
การทำระกำผง
การทำอีแปะ (ที่เกาะลูกหอยนางรม)
มะม่วงหิมพานต์ที่แก่งหางแมว (จันทบุรี)
การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นที่จันทบุรี
กระวานสมุนไพรพื้นเมืองจันทบุรี
วิธีจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้ของระบบ GAP
รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรของจันทบุรี
เทคนิคการให้คำปรึกษาและประเมินแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบส่งเสริมการเกษตรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสาหกิจชุมชนและแนวทางปฏิบัติ
เทคนิคการตัดแต่งกิ่งมังคุด
โรงผลิตปุ๋ยมีชีวิต
 
ชวนเชิญมิตรรักนักส่งเสริมการเกษตร และผู้สนใจทุกท่าน
ร่วมแชร์องค์ความรู้ได้ที่ FB กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี


[ชมเวบไซด์เดิมคลิกที่นี่]
© 2006, สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 1196 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 0-3932-2158     webmaster>>>
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
Hit Counter by Digits

เริ่มนับวันที่ 19 เมษายน 2552