ทำเนียบรายพระนามและรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ชื่อ

ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
1. พระภิรมย์ฯ
2. พระจันทบุรีศรีสมุทร์เขตต์
3. หม่อมเจ้านพมาศ พ.ศ. 2459 - พ.ศ. 2469
4. พระยามานิตย์กุลพัทธ พ.ศ. 2469-ธ.ค. 2471
5. พระพิสิษฏสุทธเลขา 17 ธันวาคม พ.ศ. 2471-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2477
6. พระนิกรบดี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2477-2 ธันวาคม พ.ศ. 2479
7. ขุนประสงค์สุขการี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2479-1 ธันวาคม พ.ศ. 2484
8. หลวงอรรถสิทธิสุนทร (ผวน ทองสยาม) 2 ธันวาคม พ.ศ. 2484-2 ตุลาคม พ.ศ. 2485
9. หลวงอรรถเกษมเกษา (สวิง อรรถเกษม) 3 ตุลาคม พ.ศ. 2485-1 มกราคม พ.ศ. 2487
10. ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (สุวงศ์ รัฐวุฒิวิจารณ์) 11 มกราคม พ.ศ. 2487-13 มิถุนายน พ.ศ. 2489
11. ชุบ พิเศษนครกิจ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2489-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2492
12. ถนอม วิบูลมงคล 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2492-7 มกราคม พ.ศ. 2495
13. ขุนคำนวณวิจิตร (เชย บุนนาค) 8 มกราคม พ.ศ. 2495-2 เมษายน พ.ศ. 2496
14. ขุนวรคุตตคณารักษ์ 3 เมษายน พ.ศ. 2496-18 มีนาคม พ.ศ. 2499
15. ผาด นาคพิน 19 มีนาคม พ.ศ. 2499-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501
16. หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501-28 กันยายน พ.ศ. 2507
17. ส่ง เหล่าสุนทร 29 กันยายน พ.ศ. 2507-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
18. จ.ต.ต. ชั้น สุวรรณทรรภ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2512-25 ธันวาคม พ.ศ. 2514
19. วิชิต ศุขะวิริยะ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2514-6 ธันวาคม พ.ศ. 2516
20. บุญช่วย ศรีสารคาม 7 ธันวาคม พ.ศ. 2516-30 กันยายน พ.ศ. 2519)
21. น.อ.จำลอง ประเสริฐยิ่ง ร.น. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519-30 กันยายน พ.ศ. 2520
22. ประกิต อุตตะโมต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520-14 ตุลาคม พ.ศ. 2521
23. พิบูลย์ ธุรภาคพิบูล 15 ตุลาคม พ.ศ. 2521-30 กันยายน พ.ศ. 2523
24. บุญนาค สายสว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523-30 กันยายน พ.ศ. 2528
25. สมพงศ์ พันธ์สุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528-30 กันยายน พ.ศ. 2532
26. ปรีดา มุตตาหารัช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
27. เรือตรี สุกรี รักษ์ศรีทอง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533-30 กันยายน พ.ศ. 2534
28. วิมล พวงทอง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534-30 กันยายน พ.ศ. 2536
29. อมร อนันตชัย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536-30 กันยายน พ.ศ. 2541
30. ประพันธ์ ชลวีระวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541-30 กันยายน พ.ศ. 2543
32. อัครพงศ์ พยัคฆันตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543-30 กันยายน พ.ศ. 2544
32. วิทยา ปิณฑะแพทย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544-30 กันยายน พ.ศ. 2547
33. พนัส แก้วลาย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547-30 กันยายน พ.ศ. 2550
34. ประจักษ์ สุวรรณภักดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550-30 กันยายน พ.ศ. 2551
35. พูลศักดิ์ ปณุทนรพาล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551-30 กันยายน พ.ศ.2553
36.นายธีรเทพ ศรียพันธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553-30 กันยายน พ.ศ.2554
37.นายวิชิต ชาติไพสิฐ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2553-7 ตุลาคม พ.ศ.2555
38. นายสุรชัย ขันอาสา 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน


 
 
: งานสารสนเทศ

last update 10-jul-13