ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดจันทบุรี

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร  
 


การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ปี พ.ศ.
พื้นที่การเกษตร (ไร่)
พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น พื้นที่นาข้าว พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ปลูกผัก-ไม้ดอก ไม้ประดับ พื้นที่เลี้ยงสัตว์,ประมง อื่นๆ*
2546 1,500,459.00 33,058.00 473,635.00 37,115.00 25,140.00 0
2547 1,317,465.00 24,241.00 608,492.00 13,718.00 129,728.00 28,000.00
2548 1,676,150.00 32,631.00 364,228.00 4,913.00 134,579.00 62,031.00
2549 1,631,567.00 35,530.00 425,042.00 11,906.00 129,231.00 41,748.00
2550 1,614,494.00 32,498.00 412,111.00 13,618.00 147,585.00 88,118.00
2551 1,509,648.00 26,094.00 445,426.00 9,729.00 154,701.00 74,613.00
* อื่นๆ หมายถึง พื้นที่ที่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่ทำการเกษตรในปีที่สำรวจ เช่น พื้นที่ทำนา เลี้ยงกุ้ง
ครัวเรือนเกษตรกร
ปี พ.ศ. ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร    
(ครอบครัว) (ครอบครัว)    
2546 151,141 67,845    
2547 155,141 67,307    
2548 149,760 70,868    
2549 162,704 73,862    
2550 157,150 73,428    
2551 166,651 83,274    
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
ปริมาณน้ำฝนจังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร)
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เฉลี่ยทั้งปี

2537

0.0 48.5 131.9 45.8 301.1 772.7 230.7 714.6 716.0 133.4 9.0 3.2 258.91
2538 20.3 48.7 53.4 68.3 385.0 711.9 529.9 736.9 699.3 350.2 10.7 1.9 301.38
2539 5.1 59.1 14.7 122.6 372.6 378.0 417.4 325.5 512.0 303.2 120.7 0.0 219.24
2540 6.6 90.4 150.0 78.1 204.9 166.0 512.0 378.9 435.2 257.8 42.5 0.0 193.53
2541 0.0 22.0 3.4 21.4 499.8 867.7 520.3 449.9 569.9 168.6 18.2 17.0 263.18
2542 1.1 22.4 55.8 463.4 480.4 394.0 731.4 331.7 619.9 308.5 97.8 0.3 292.23
2543 33.0 28.0 27.5 179.8 382.1 720.3 516.7 488.8 325.1 235.5 74.9

18.8

252.54
2544 70.9 12.2 208.5 180.2 495.5 254.5 337.7 301.5 360.6 276.4 27.5 3.1 210.72
2545 1.1 2.7 36.6 77.9 556.4 504.7 317.5 445.7 376.5 237.3 40.2 52.4 220.75
2546 0.0 55.4 40.0 91.1 129.2 462.2 599.2 580.7 337.2 137.0 0.9 0.0 202.74
2549 0.0 59.40 60.10 101.70 466.20 509.00 585.10 626.30 581.00 829.70 90.70 1.30 3,910.50
2550 19.10 26.40 161.90 272.10 578.40 548.20 851.90 299.80 517.60 144.10 13.10 0.0 3,432.60

ที่มา:สถานีตรวจอากาศจังหวัดจันทบุรี

 

last update 17-sep-09