* ภาระกิจ/โครงสร้าง
* วิสัยทัศน์ พันธกิจ
* แผนยุทธศาสตร์
* โครงการงบประมาณ
* ทำเนียบบุคลากรในหน่วยงาน
* ที่ตั้งและแผนที่
* หน่วยงานในสังกัด
* แผนผังเวบไซด์
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
       
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ
                                
สถานการณ์การผลิตไม้ผล
      สำคัญ
 
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว
     ไม้ผลสำคัญ
ราคาทุเรียน เงาะ มังคุด
      ลองกอง  
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ    แก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดจันทบุรี
      (War room)
 
เตือนระบาดศัตรูพืช
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ 
คลังข้อมูลด้านการเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
แหล่งจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ 
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
 
MRCF เกษตรมิติใหม่ จันทบุรี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางในการติดตามนิเทศ  
คำสั่งการติดตามนิเทศงาน  
แผนการนิเทศ/ ทีมนิเทศ 
แผนปฏิบัติงานตามระบบ
        ส่งเสริม ปี 2557

แผนปฏิบัติงานประจำปี

ผู้รับผิดชอบหลักประจำโครงการ
  แผนส่งเสริมการเกษตร
   ปี 2551 - 2555 
ข้อมูลทางเลือกโครงการ
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร
แบบ กสก
ประมวลภาพงานมหกรรมทุเรียนโลก
  
 

 

 

 

ดูทั้งหมด ที่นี่!"ระเบียบการรมยา [Fumigation]" <<<คลิก>>
>
"ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 5 อันดับแรก ได้แก่...
<<<คลิก>>>

 


<<คลิก>>

::::::เต็มใจบริการ ทีมงานสามัคคี มีคุณธรรม รักงานรักองค์กร::::::

 
 
     
รายละเอียด
กิจกรรมปีที่ผ่านมา
     
**ขอเชิญเกษตรกรทุกท่าน แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   

 


 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียน
บ้านไทรงาม ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธาน และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และแจกเอกสารวิชาการ
ให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง การเพาะปลูกลำไย
โรคที่สำคัญในลำไย และการปลูกมันสำปะหลัง(11 มกราคม 60)


ภาพข่าว...

   

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เกษตรจังหวัดจันทบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม ,  เกษตรอำเภอทุกอำเภอ
และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่ระดับพื้นที่
ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบงานนโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


(11 มกราคม 60)


ภาพข่าว...

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 จังหวัดจันทบุรี โดยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกในมหาพระกรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายดิเรก ตนพะยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ 9 เป็นประธานมอบ


(11 มกราคม 60)


ภาพข่าว...

   

มื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
จัดการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เครือข่ายการจัดการผลผลิตศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)


(4 มกราคม 59)

ภาพข่าว...

   

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม นำเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาความรู้
ด้านการเกษตรอินทรีย์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ศึกษาดูงานการผลิตการตลาดมังคุด
ตำบลท่ามะพลา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

(4 มกราคม 59)

ภาพข่าว...

 
 
 
   
[11/051/58]    << คลิก >> [15/05/58]    << คลิก >>
   
   
[14/05/58]    << คลิก >> [24/05/58]    << คลิก >>
 
**รายงานสถานการณ์วันที่ 8 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 1 มี.ค. 2560
**รายงานสถานการณ์วันที่ 7 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 28 ก.พ. 2560
**รายงานสถานการณ์วันที่ 6 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 27 ก.พ. 2560
**รายงานสถานการณ์วันที่ 3 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 24 ก.พ..2560
**รายงานสถานการณ์วันที่ 2 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 23 ก.พ. 2560
  <<ที่ผ่านมา...>>
**งบทดลอง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการเกษตรจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ ควบคุมรักษามาตรฐานสินค้า เกษตรภาคตะวันออก
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการเกษตร
**อาสาสมัครเกษตร
**การผลิตอาหารปลอดภัย
**ระบบทะเบียนเกษตรกร 
**สถาบันกลุ่มเกษตรกร 
**สายใยรักแห่งครอบครัว
**ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
**ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
**ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ (POC)
**ระบบติดตามและประเมินผล
**ระบบการรายงานผล(Eproject)
**ค้นหาเบอร์โทรศัพท์**
**สลากกินแบ่งรัฐบาล
** ตรวจผลสลากออมสิน
** ระบบรายงานnetreport
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ไข้หวัดนก
ฝนหลวง
สถาบันข้าว
หม่อนไหม
 
 
บางสระเก้า
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี
 
 


ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
<<คลิก >>

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด
จัดงานวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลา
อำเภอเมืองจันทบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เรื่อง การผลิตยางพาราและพืชสมุนไพร
จัดงานวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวงกต
อำเภอแก่งหางแมว

องค์ความรู้
การปรับปรุงและพัฒนาน้ำยาปักแจกันที่สามารถยืดอายุ
การใช้งานของ ดอกหน้าวัว โดยนำน้ำยาไปใช้ระหว่าง
การขนส่งเพื่อให้ดอกไม้มีคุณภาพดี สามารถยืดอายุการใช้งาน
ได้นาน เหมาะต่อการขนส่งไปจำหน่ายที่ตลาดปลายทาง
ที่อยู่ไกลออกไปได้

ข้อมูลจาก : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

[ชมเวบไซด์เดิมคลิกที่นี่]
© 2006, สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 1196 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 0-3932-2158     webmaster>>>
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
Hit Counter by Digits

เริ่มนับวันที่ 19 เมษายน 2552