* ภาระกิจ/โครงสร้าง
* วิสัยทัศน์ พันธกิจ
* แผนยุทธศาสตร์
* โครงการงบประมาณ
* ทำเนียบบุคลากรในหน่วยงาน
* ที่ตั้งและแผนที่
* หน่วยงานในสังกัด
* แผนผังเวบไซด์
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
                                 
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ
                                
สถานการณ์การผลิตไม้ผล
      สำคัญ
 
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว
     ไม้ผลสำคัญ
ราคาทุเรียน เงาะ มังคุด
      ลองกอง 
 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ      แก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดจันทบุรี
      (War room)
  
เตือนระบาดศัตรูพืช
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ 
งานวิจัย สารคดี บทความน่ารู้
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
คลังข้อมูล สพท
KM จังหวัดจันทบุรี 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
แหล่งจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางในการติดตามนิเทศ  
คำสั่งการติดตามนิเทศงาน  
แผนการนิเทศ/ ทีมนิเทศ 
แผนปฏิบัติงานตามระบบ
        ส่งเสริม ปี 2557

แผนปฏิบัติงานประจำปี

ผู้รับผิดชอบหลักประจำโครงการ
แผนปฏิบัติงานรายเดือน            
แผนส่งเสริมการเกษตร
   ปี 2551 - 2555 
ข้อมูลทางเลือกโครงการ
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร
ประมวลภาพงานมหกรรม
    ทุเรียนโลก 

 

 

ดูทั้งหมด ที่นี่!"ระเบียบการรมยา [Fumigation]" <<<คลิก>>
>

"ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 5 อันดับแรก ได้แก่...
<<<คลิก>>>

**สถานการณ์วันที่ 8 ส.ค.2556
**สถานการณ์วันที่ 7 ส.ค. 2556
**สถานการณ์วันที่ 6 ส.ค. 255
**สถานการณ์วันที่ี 5 ส.ค.2556
 

<<<คลิก>>>

::::::เต็มใจบริการ ทีมงานสามัคคี มีคุณธรรม รักงานรักองค์กร::::::

 
 
   

 


วันที่ 11 เมษายน 2557
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร
เกษตรจังหวัดจันทบุรี
พร้อมด้วย
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี


ภาพข่าว...

   

วันที่ 10 เมษายน 2557
นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ได้เดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยม
สถานการณ์ไม้ผลและโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกปี 2557ภาพข่าว...

   

 วันที่ 8 เมษายน 2557
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร
เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นกรรมการ
และเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการ
สรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายพจน์ รักความสุข
ปลัดจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม


ภาพข่าว...

   

วันที่ 4 เมษายน 2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และ
ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นดี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2557ภาพข่าว...

   

 วันที่ 3 เมษายน 2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
ได้นำแมลงศัตรูธรรมชาติ
ไปปล่อยตามจุดปล่อย (No Grid)
และในแปลงปลูกมันสำปะหลังทั่วไป
ในพื้นที่ อำเภอโป่งน้ำร้อน
สอยดาว เขาคิชฌกูฏ และแก่งหางแมว


ภาพข่าว...

   
 


 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี
นัดไกล่เกลีย โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.2546
ของนายเหมือน พยัฆโค ซึ่งเป็นลูกหนี้ของ นายธนนท์ ถึงคุณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 
นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี
 ี พร้อมด้วยนางสาวสุชิรา ลายรัตน์ นักวิชาการส่งเสริม
 การเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือ
 เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ ณ ห้องประชุมสมาคม
 กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

[08/11/56]    << คลิก >>


[21/11/56] << คลิก >>

วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี ออกสุ่มตรวจ
 แปลงนาข้าว ที่เข้าร่วมโครงการผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี 2556/57 ตำบลคลองนารายณ์,ตำบลคมบาง
 ตำบลหนองบัว,ตำบลบางกะจะ,ตำบลเกาะขวาง,ตำบลพลับพลา

					เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 
นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมประชุม
 ซักซ้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง ชั้น 2 จังหวัดจันทบุรี

 

 

** ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
** แบบรายงาน
**อาสาสมัครเกษตร
**การผลิตอาหารปลอดภัย
**ทะเบียนเกษตรกร 
**สถาบันกลุ่มเกษตรกร 
**สายใยรักแห่งครอบครัว
**ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
**ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
**ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ (POC)
**ระบบติดตามและประเมินผล
**ระบบการรายงานผล(Eproject)
**ค้นหาเบอร์โทรศัพท์**
**สลากกินแบ่งรัฐบาล
** ตรวจผลสลากออมสิน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ไข้หวัดนก
ฝนหลวง
สถาบันข้าว
หม่อนไหม
 
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์06 /02/57
กผง. แจ้งการจำหน่ายหนังสือเตรียมตัวการสอบภาษาอังกฤษ (ทักษะทางด้านการอ่าน) 28 /02/56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 12 /12/55
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประิเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
12 /11/55
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
17 /10/55
สำนักงานที่ปรึกษาการต่างประเทศ ประจำกรุงจาการ์ตา แจ้งเรื่อง ข้อมูลการค้าผลไม้ในประเทศอิโดนีเซีย 25 /07/55
ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รูปตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 24 /07/55
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
11 /11/54
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
2 /11/54
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ(แบบกษ01)ของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ 20/09/54
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 20/07/54
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 28/06/54
การอบรมข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2554 9/03/54
   
   
บางสระเก้า
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี
 
 


ปัญหาที่สำคัญของผลเงาะภายหลังการเก็บเกี่ยว
คือการเหี่ยวของขนและการเกิดสีน้ำตาลบริเวณปลายขน
การเกิดสีน้ำตาลของขนเงาะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องทำให้มีอายุการวางจำหน่าย
ไม่เกิน 2 – 3 วัน หรือไม่เกิน 1 สัปดาห์ในห้องเย็น
จึงทำการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเงาะ
หลังการเก็บเกี่ยวสำหรับการส่งออก
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะให้ยาวนานขึ้น

ข้อมูลจาก : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

[ชมเวบไซด์เดิมคลิกที่นี่]
© 2006, สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 1196 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 0-3932-2158     webmaster>>>
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
Hit Counter by Digits

เริ่มนับวันที่ 19 เมษายน 2552