* ภาระกิจ/โครงสร้าง
* วิสัยทัศน์ พันธกิจ
* แผนยุทธศาสตร์
* โครงการงบประมาณ
* ทำเนียบบุคลากรในหน่วยงาน
* ที่ตั้งและแผนที่
* หน่วยงานในสังกัด
* แผนผังเวบไซด์
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
       
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ
                                
สถานการณ์การผลิตไม้ผล
      สำคัญ
 
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว
     ไม้ผลสำคัญ
ราคาทุเรียน เงาะ มังคุด
      ลองกอง  
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ    แก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดจันทบุรี
      (War room)
 
เตือนระบาดศัตรูพืช
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ 
คลังข้อมูลด้านการเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
แหล่งจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ 
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
 
MRCF เกษตรมิติใหม่ จันทบุรี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางในการติดตามนิเทศ  
คำสั่งการติดตามนิเทศงาน  
แผนการนิเทศ/ ทีมนิเทศ 
แผนปฏิบัติงานตามระบบ
        ส่งเสริม ปี 2557

แผนปฏิบัติงานประจำปี

ผู้รับผิดชอบหลักประจำโครงการ
  แผนส่งเสริมการเกษตร
   ปี 2551 - 2555 
ข้อมูลทางเลือกโครงการ
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร
แบบ กสก
ประมวลภาพงานมหกรรมทุเรียนโลก
  
 

 

 

 

ดูทั้งหมด ที่นี่!"ระเบียบการรมยา [Fumigation]" <<<คลิก>>
>
"ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 5 อันดับแรก ได้แก่...
<<<คลิก>>>

 


<<คลิก>>

::::::เต็มใจบริการ ทีมงานสามัคคี มีคุณธรรม รักงานรักองค์กร::::::

 
 
     
รายละเอียด
กิจกรรมปีที่ผ่านมา
     
**ขอเชิญเกษตรกรทุกท่าน แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   

 


 

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 3 และ 9
นายนำชัย พรหมมีชัยเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งและงานตามนโยบาย
ที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วงเช้า ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี
และช่วงบ่าย ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี(11 พฤษภาคม 59)


ภาพข่าว...

   

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง กำหนดจัดงานทุเรียนคุณภาพดีที่ภาคตะวันออก
(รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ด้อยคุณภาพปี 2559)
ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์ด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานเปิดงาน(11 พฤษภาคม 59)


ภาพข่าว...

 

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน SEOUL FOOD 2016 / 9-15 พฤษภาคม 2559 ณ จ.คย็องกี เกาหลีใต้ ประชาสัมพันธ์ผลไม้และสินค้าไทย ในนามกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ(5 พฤษภาคม 59)


ภาพข่าว...

   

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจันทบุรี
เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จ.จันทบุรี ให้บริการด้านการเกษตรแก่ประชาชน


(4 พฤษภาคม 59)

ภาพข่าว...

   

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนและ
บันทึกข้อตกลงแกป่ระธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร ประจำตำบลพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ ประธาน
ศบกต.พวา/สามพี่น้อง/เขาวงกต อ.แก่งหางแมว และประธาน
ศบกต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ งบประมาณทั้งสิ้น 999,757 บาท

(20 มกราคม 59)

ภาพข่าว...

 
 
 
   
[11/051/58]    << คลิก >> [15/05/58]    << คลิก >>
   
   
[14/05/58]    << คลิก >> [24/05/58]    << คลิก >>
 
**รายงานสถานการณ์วันที่ 7 มี.ค.2559 **รายงานสถานการณ์วันที่ 30 ธ.ค.2558
**รายงานสถานการณ์วันที่ 4 มี.ค.2559 **รายงานสถานการณ์วันที่ 29 ธ..ค.2558
**รายงานสถานการณ์วันที่ 3 มี.ค.2559 **รายงานสถานการณ์วันที่ 28 ธ.ค.2558
**รายงานสถานการณ์วันที่ 2 มี.ค.2559 **รายงานสถานการณ์วันที่ 26 ธ.ค.2558
**รายงานสถานการณ์วันที่ 1 มี.ค.2559 **รายงานสถานการณ์วันที่ 25 ธ.ค.2558
   
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร
**อาสาสมัครเกษตร
**การผลิตอาหารปลอดภัย
**ทะเบียนเกษตรกร 
**สถาบันกลุ่มเกษตรกร 
**สายใยรักแห่งครอบครัว
**ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
**ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
**ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ (POC)
**ระบบติดตามและประเมินผล
**ระบบการรายงานผล(Eproject)
**ค้นหาเบอร์โทรศัพท์**
**สลากกินแบ่งรัฐบาล
** ตรวจผลสลากออมสิน
** ระบบรายงานnetreport
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ไข้หวัดนก
ฝนหลวง
สถาบันข้าว
หม่อนไหม
 
 
บางสระเก้า
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี
 
 


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด
จัดงานวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลา
อำเภอเมืองจันทบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เรื่อง การผลิตยางพาราและพืชสมุนไพร
จัดงานวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวงกต
อำเภอแก่งหางแมว

องค์ความรู้
การปรับปรุงและพัฒนาน้ำยาปักแจกันที่สามารถยืดอายุ
การใช้งานของ ดอกหน้าวัว โดยนำน้ำยาไปใช้ระหว่าง
การขนส่งเพื่อให้ดอกไม้มีคุณภาพดี สามารถยืดอายุการใช้งาน
ได้นาน เหมาะต่อการขนส่งไปจำหน่ายที่ตลาดปลายทาง
ที่อยู่ไกลออกไปได้

ข้อมูลจาก : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

[ชมเวบไซด์เดิมคลิกที่นี่]
© 2006, สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 1196 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 0-3932-2158     webmaster>>>
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
Hit Counter by Digits

เริ่มนับวันที่ 19 เมษายน 2552