* ภาระกิจ/โครงสร้าง
* วิสัยทัศน์ พันธกิจ
* แผนยุทธศาสตร์
* โครงการงบประมาณ
* ทำเนียบบุคลากรในหน่วยงาน
* ที่ตั้งและแผนที่
* หน่วยงานในสังกัด
* แผนผังเวบไซด์
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
       
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ
                                
สถานการณ์การผลิตไม้ผล
      สำคัญ
 
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว
     ไม้ผลสำคัญ
ราคาทุเรียน เงาะ มังคุด
      ลองกอง 
 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ      แก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดจันทบุรี
      (War room)
 
เตือนระบาดศัตรูพืช
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ 
คลังข้อมูลด้านการเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
แหล่งจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ 
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
 
MRCF เกษตรมิติใหม่ จันทบุรี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางในการติดตามนิเทศ  
คำสั่งการติดตามนิเทศงาน  
แผนการนิเทศ/ ทีมนิเทศ 
แผนปฏิบัติงานตามระบบ
        ส่งเสริม ปี 2557

แผนปฏิบัติงานประจำปี

ผู้รับผิดชอบหลักประจำโครงการ
  แผนส่งเสริมการเกษตร
   ปี 2551 - 2555 
ข้อมูลทางเลือกโครงการ
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร
 
ประมวลภาพงานมหกรรมทุเรียนโลก
  
 

 

 

 

ดูทั้งหมด ที่นี่!"ระเบียบการรมยา [Fumigation]" <<<คลิก>>
>
"ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 5 อันดับแรก ได้แก่...
<<<คลิก>>>

 


<<คลิก>>

::::::เต็มใจบริการ ทีมงานสามัคคี มีคุณธรรม รักงานรักองค์กร::::::

 
 
     
รายละเอียด
กิจกรรมปีที่ผ่านมา
     
**ขอเชิญเกษตรกรทุกท่าน แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   

 


 

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
เ ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมื่นซ่อง
ม.7 ต.กระเเจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุร


(22 ธันวาคม 58)


ภาพข่าว...

 

   

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพแปลงใหญ่ พืชลำไย (ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่) โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่เข้าร่วมจำนวน 37 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุ(17 ธันวาคม 58)


ภาพข่าว...

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลไม้ (เงาะ ทุเรียน) นอกฤดูเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด โรงแรมเคพีแกรนด์
จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 (14 ธันวาคม 58)


ภาพข่าว...

   

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี 2558/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี


(8 ธันวาคม 58)

ภาพข่าว...

   

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ลงตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวของชาวบ้าน หมู่ 3 และ 4 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 ราย
พื้นที่ปลูกประมาณ 100 ไร่ ตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
ต้นข้าวระยะออกรวง เกิดอาการเมล็ดลีบ เกิดแผลสีน้ำตาลบริเวณคอรวงและใบข้าว แพร่ระบาดเป็นบริเวณกว้าง สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่

(17 พฤศจิกายน 58)

ภาพข่าว...

 
 
 
   
[11/051/58]    << คลิก >> [15/05/58]    << คลิก >>
   
   
[14/05/58]    << คลิก >> [24/05/58]    << คลิก >>
 
**รายงานสถานการณ์วันที่ 30 ธ.ค.2558 **รายงานสถานการณ์วันที่ 9 ต.ค.2558
**รายงานสถานการณ์วันที่ 29 ธ..ค.2558 **รายงานสถานการณ์วันที่ 8 ต.ค.2558
**รายงานสถานการณ์วันที่ 28 ธ.ค.2558 **รายงานสถานการณ์วันที่ 7 ต.ค.2558
**รายงานสถานการณ์วันที่ 26 ธ.ค.2558 **รายงานสถานการณ์วันที่ 6 ต.ค.2558
**รายงานสถานการณ์วันที่ 25 ธ.ค.2558 **รายงานสถานการณ์วันที่ 5 ต.ค.2558
   
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร
**อาสาสมัครเกษตร
**การผลิตอาหารปลอดภัย
**ทะเบียนเกษตรกร 
**สถาบันกลุ่มเกษตรกร 
**สายใยรักแห่งครอบครัว
**ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
**ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
**ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ (POC)
**ระบบติดตามและประเมินผล
**ระบบการรายงานผล(Eproject)
**ค้นหาเบอร์โทรศัพท์**
**สลากกินแบ่งรัฐบาล
** ตรวจผลสลากออมสิน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ไข้หวัดนก
ฝนหลวง
สถาบันข้าว
หม่อนไหม
 
 
บางสระเก้า
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี
 
 


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด
จัดงานวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลา
อำเภอเมืองจันทบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เรื่อง การผลิตยางพาราและพืชสมุนไพร
จัดงานวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวงกต
อำเภอแก่งหางแมว

องค์ความรู้
การปรับปรุงและพัฒนาน้ำยาปักแจกันที่สามารถยืดอายุ
การใช้งานของ ดอกหน้าวัว โดยนำน้ำยาไปใช้ระหว่าง
การขนส่งเพื่อให้ดอกไม้มีคุณภาพดี สามารถยืดอายุการใช้งาน
ได้นาน เหมาะต่อการขนส่งไปจำหน่ายที่ตลาดปลายทาง
ที่อยู่ไกลออกไปได้

ข้อมูลจาก : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

[ชมเวบไซด์เดิมคลิกที่นี่]
© 2006, สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 1196 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 0-3932-2158     webmaster>>>
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
Hit Counter by Digits

เริ่มนับวันที่ 19 เมษายน 2552